NGUYÊN LÝ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG KỴ KHÍ NỘI TUẦN HOÀN ĐA PHA:

NGUYÊN LÝ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG THAN HOẠT TÍNH SINH HỌC

Nguyên lý công nghệ than hoạt tính sinh học(Biological Actived Carbon Method, BAC) là thuần dưỡng các sinh vật trên bề mặt than hoạt tính giúp hình thành màng sinh học sinh trưởng cố định để phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải. Than hoạt tính có chức năng hấp thụ mạnh, có thể hấp thụ chất ô nhiễm hữu cơ trên nền hoạt tính. Màng sinh học trên các hạt than hoạt tính có khả năng thích ứng với chất ô nhiễm đồng thời phân hủy nó. Nền hoạt tính bị bỏ trống sẽ lập tức khôi phục chức năng hấp thụ, sau đó tiếp tục hấp thụ chất hữu cơ. Theo cách này, sau chu trình hấp thụ, phân hủy, bỏ hấp thụ, tái sinh và tái hấp thụ, năng lượng hấp thụ của bề mặt than hoạt tính được duy trì, quá trình này được gọi là “tái sinh sinh học”.

Khi lượng sinh vật tái sinh trong hệ thống than hoạt tính sinh học lớn hơn lượng hấp thụ của than hoạt tính thì sẽ không cần lấy than hoạt tính ra và tiến hành bổ sung tái sinh bằng phương pháp khác. Ngoài ra, thời gian lưu của bùn trong hệ thống xử lý than hoạt tính sinh học dài hơn, do đó lượng bùn sản sinh ra cũng sẽ ít hơn.

Bac Vi