1. Công nghệ xử lý kỵ khí

MIC Anaerobic Bioreactor (Nhiều giai đoạn & đa pha với kỵ khí lưu thông bên trong Lò phản ứng) Áp dụng cho nước thải hữu cơ nồng độ cao, nước thải nitrat nồng độ cao và nước thải sunfat nồng độ cao.

2. Lò phản ứng tầng sôi sinh học

ICFBR Lò phản ứng lưu thông bên trong lò phản ứng sinh học ➟ Kiểm soát oxy hòa tan để khử nitrat hoặc phản ứng hiếu khí.

3. Lò phản ứng lọc sinh học

Lò phản ứng lọc sinh học DBR (Lò phản ứng lọc sinh học động) Chức năng phản ứng và lọc cho phản ứng khử lưu huỳnh sinh học và phản ứng hấp thụ sinh học