Công trình xử lý nước thải nitrat thực vật quang điện

-Lượng nước: 600CMD

-Chất lượng nước thải: (1) COD 180~320 mg/L,(2) NO3-N 150mg/L

Yêu cầu chất lượng nước thoát: (1) COD nước đầu ra <  COD nước đầu vào,(2) NO3-N ≦ 25mg/L

Áp dụng cơ chế xử lý khử nitơ hai giai đoạn và công nghệ ly giải

Chuyển đổi bùn sinh học thành nguồn carbon hữu cơ

Tiết kiệm hơn 40% chi phí nguồn carbon

 

Modular Vi 01
Modular Vi 01