Công trình xử lý nước thải xưởng hóa công sản xuất nhựa

Lượng nước 1,500CMD, chất lượng nước (1) COD  1,000 mg/L

-Yêu cầu chất lượng nước đầu ra(1) COD ≦ 250mg/L

Modular En 02
Chemical plant rubber production wastewater treatment project