Công trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải xưởng nhuộm

-Lượng nước 625CMD,Chất lượng nước:(1) COD 800 mg/L,(2) SS 600mg/L。

-Yêu cầu chất lượng nước thoát:(1) COD ≦ 100mg/L,(2) Độ màu≦ 400,(3) SS ≦ 30mg/L。

Modular Vi 03a
Modular Vi 03a