Công trình xử lý nước thải Asen xưởng điện tử

-Lượng nước 18CMD, chất lượng nước: (1) COD 2,000 mg/L,(2) As 7,000mg/L

-Yêu cầu chất lượng nước thoát:(1) COD ≦ 450mg/L ,(2) As ≦ 0.5mg/L 。

Modular Vi 04a
Modular Vi 04a