Công trình xử lý cấp độ 3 nước thải xưởng điện tử

-Lượng nước 1900CMD,Chất lượng nước (1) SS 2,000~3,500 mg/L 。

-Yêu cầu chất lượng nước thoát:(1) SS ≦ 20mg/L 。

Modular Vi 05a
Modular Vi 05a