Công trình xử lý nước thải nhũ hóa xưởng kim loại

-Lượng nước 125m3/month,chất lượng nước:(1) COD 46,000 mg/L,(2) dầu mỡ 1,200mg/L 。

-Yêu cầu chất lượng nước thoát:(1) COD ≦ 100mg/L ,(2) dầu mỡ ≦ 10mg/L 。

Modular Vi 06a
Modular Vi 06a