Công trình xử lý nước thải phân lợn

-Lượng nước 250m3/day,(Số lượng nuôi 10,000 con) 。

-Chất lượng nước thải:(1) COD ≦ 300mg/L ,(2) SS ≦ 50mg/L 。

Modular En 07
Pig waste water treatment project